Detailní vyhledávání

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací sdružující soudní znalce všech profesí, jmenované Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Posláním komory je jednak prosazovat a  obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům i jiným  organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, jednak formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti.  Vzhledem k tomu, že Komora soudních znalců ČR sdružuje znalce prakticky ze všech oborů, vyvíjí svou činnost především v rámci sekcí, rozdělených podle oborů a dále na regionálním principu.  Těžiště činnosti spočívá právě v práci těchto sekcí. 

Členem Komory soudních znalců ČR se může stát každý znalec,  jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR, resp. znalec zapsaný v seznamu znalců Msp dle zákona č. 254/2019 Sb. Znalec může být členem jedné či více sekcí podle vlastního výběru a na základě dohody s předsedou příslušné sekce. Aktuální změnou stanov je umožněno členství v komoře i expertům, kteří nejsou zapsáni v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR (viz stanovy)

Členství je formálně založeno vyplněním přihlášky na tomto webu, přičemž je podmíněno, uhrazením jednorázového zápisného stanoveného valnou hromadou sekce (1.000 Kč) a členským příspěvkem na běžný rok, a to  v souladu se stanovami. Členský příspěvek se skládá z částky 1.300 Kč, a členského příspěvku konkrétní sekci, jehož výše je stanovena členskou schůzí sekce. Pro rok 2023 je členský příspěvek do sekce Elektronika a IT, Elektrotechnika 1.300 Kč (celkem se tedy jedná o 2.600 Kč). 

Adresa sekce - Komora soudních znalců České republiky, sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, Ing. Viktor Kotrubenko, Velehradská 4, 130 00 Praha 3, tel. 603 266 477, kotrubenko@znaleckyposudek.cz; kszcr@kszcr-eite.cz