Aktuální novinky

Komora soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika a Vysoká škola podnikání a práva, a. s., Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 se dohodly na efektivní spolupráci v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí znalců a vzájemné výměny informací a zkušeností o odborných aspektech znalecké činnosti v elektronice, IT a elektrotechnice. Příslušné memorandum o spolupráci má znění obdobné viz níže.

78.
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
/sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení
Pan ministr zůstal u stolku zpravodajů, paní poslankyně Helena Válková také zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro prvé čtení. A já požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Celý zápis lze zde stáhnout

Komora soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika a Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická se dohodly na efektivní spolupráci v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí znalců a vzájemné výměny informací a zkušeností o odborných aspektech znalecké činnosti v elektronice, IT a elektrotechnice. Příslušné memorandum o spolupráci má znění obdobné viz níže.

Komora soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika a České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická se dohodly na efektivní spolupráci v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí znalců a vzájemné výměny informací a zkušeností o odborných aspektech znalecké činnosti v elektronice, IT a elektrotechnice. Příslušné memorandum o spolupráci  zde.

Návrhy Ministerstva spravedlnosti ČR na znění vyhlášek k návrhu novely zákona o znalcích 2016 a příslušné připomínky Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika zaslané Msp dne 24.11.2016 jsou ke stažení v záložce "Užitečné zákony, vyhlášky, předpisy a normy".

Účtování orgánům veřejné moci v r. 2016 - přehled pro znalce

Vzdělávací akce znalců Komory soudních znalců ČR - sekce Elektronika a IT, elektrotechnika v oblasti "Znalecké právo"
Členové Komory soudních znalců ČR - sekce Elektronika a IT, elektrotechnika absolvovali v listopadu a prosinci 2015 distanční studium v oblasti "Znalecké právo", které vyvrcholilo testováním znalostí a certifikací, jejíž první dvě etapy byly uzavřeny 29.2.2016 certifikací jedenácti znalců, třetí etapa aktuálně probíhá a bude uzavřena 29.4.2016.

Vzdělávací aktivity Komory soudních znalců ČR - sekce Elektronika a IT, elektrotechnika
Poté co Komora soudních znalců ČR - sekce Elektronika a IT, elektrotechnika úspěšně zorganizovala školení některých svých členů v oblasti varovných a vyrozumívacích systémů, plánuje v roce 2015 uskutečnit vzdělávací akci v oblasti "právního minima" pro své členy a případně proškolení jak členské základny, tak eventuálně i zájemců mimo ni, v problematice související s zákonem č. 181/2014 Sb., zákonem o kybernetické bezpečnosti a některých příslušných podzákonných předpisů. Rozsah a podoba příslušných seminářů bude upřesněna podle evidovaného zájmu. Upřesnění budou zveřejněna na tomto webu. 

Nová sekce Komory soudních znalců ČR - sekce Elektronika a IT, elektrotechnika
Komora soudních znalců České republiky založila zbrusu novou sekci s názvem Elektronika a IT, elektrotechnika. Vznik této sekce je reakcí nejen na dynamický růst potřeby odborníků dané oblasti jak v civilních, tak trestních kauzách, ale i zvýšená poptávka po příslušných znalcích při transakcích, kdy je povinnost znaleckého posouzení předepsána například obchodním zákoníkem. Potřeba přítomnosti znalců v oborech Elektronika, Elektrotechnika, Kybernetika (podle stávající kategorizace) se objevuje i při zpracování různých výběrových řízení, protože se ukazuje, že spoluprací se znalcem lze výrazně přispět k objektivizaci dosavadních, mnohdy chaotických a amatérsky vedených, postupů v záležitostech, v nichž se rozhoduje o velkých objemech finančních prostředků. Je všeobecně známo, že objem „penězotoků“ v oblasti IT roste a je již v současné době srovnatelný s objemem prostředků, které „protečou“ naším stavebnictvím. To vše za nedostatečné spolupráce s objektivizujícími odborníky (údajně pro jejich nedostatek).


Doposud neexistovala v naší republice skutečně dobře fungující platforma, na níž by si mohli příslušní odborníci vyměňovat své znalosti a zkušenosti v oblasti výkonu znalecké činnosti. Nově vzniklá sekce Komory soudních znalců České republiky si příslušné ambice činí.

Web www.kszcr-eite.cz má tedy za úkol pomoci

  • uživatelům znaleckých úkonů

  • znalcům v orientaci v oblastech, které s jejich odborností fúzují, tj. nejčastěji v právu. Z tohoto důvodu jsou na webu umisťovány informace o užitečných publikacích, právních normativních aktech a judikátech. Tyto informace jsou uplatněny na té části webu, která je přístupná pouze členům KSZCR - sekce elektronika a IT, elektrotechnika

  • web obsahuje i záložku "Řešené projekty", která je přístupná rovněž pouze přihlášeným členům KSZCR - sekce elektronika a IT, elektrotechnika


Novelu zák. č. 151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, účinnou od 1.1.2014, naleznete zde.

Výbor sekce Elektronika a IT, elektrotechnika Komory soudních znalců ČR -  připravil návrh otevřeného dopisu politickým špičkám ČR. S jeho textem se mohou členové sekce seznámit zde.

Nadcházející akce

Nejbližší neformální schůzka členů sekce EITE se uskuteční 07.09.2020 v 18.30 hod. na obvyklém místě

Informace o Komoře soudních znalců České republiky a její sekci ELEKTRONIKA A IT, ELEKTROTECHNIKA

Členská základna Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, IČ 22750029, je tvořena odborníky – znalci, kteří jsou zapsáni v seznamech znalců Krajských soudů pro obory Elektronika, Kybernetika, Spoje, Elektrotechnika, Energetika. Vzhledem k vzájemnému difundování oborů a s ohledem na širokou elektronizaci a automatizaci řady oblastí našeho života nejsou mezi členy výjimkami ani odborníci v jiných oborech, jako například v Požární ochraně či Strojírenství. Drtivá většina členů disponuje oprávněními posuzovat odborné jevy i provádět oceňování příslušných věcí, a to jak hmotného, tak nehmotného majetku (obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady s příslušnými specializacemi). Orgány veřejné moci i obecné osoby mohou tedy počítat například i s kapacitami v oblasti oceňování software – disciplínou nadmíru komplikovanou a stále častěji vyhledávanou. Není tajemstvím, že značný počet subjektů stojí o vkládání více či méně drahých licencí k software do jmění společností, přičemž domnělé ceny se nezřídka diametrálně liší od cen, které jsou objektivizovány kvalitním znaleckým posudkem.

Již během prvního roku působení sekce (2012) se podařilo některé znalce vyškolit ve speciálních disciplínách. Jedním z nejvýraznějších vzdělávacích a specializačních počinů byla příprava znalců pro jejich účinnou spolupráci při výběrových řízeních v oblasti jednotného systému varování a informování obyvatelstva v ČR, a to jak pro fázi poradenství v etapě přípravy zadávací dokumentace, tak pro fázi vlastního posouzení nabídek při výběru. Obsahem školení byla legislativní východiska, technické prostředky pro varování a vyrozumění, principy a funkcionality Jednotného systému varování a vyrozumění včetně návrhů a optimalizace koncových prvků varování místních informačních systémů. Součástí školení bylo seznámení účastníků s dokumentem „Technické požadavky na koncové prvky varování připojené do jednotného systému varování a vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008 dle „Zásad dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České republice po roce 2010“. Vyškolení bylo provedeno Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Institutu ochrany obyvatelstva ČR s vystavením příslušných certifikátů.

Sekce EITE (jak se vžila zkratka pro poměrně dlouhý název Elektronika a IT, elektrotechnika) disponuje řadou specialistů, kteří při své znalecké činnosti mohutně využívají svých kriminalistických zkušeností. Ve znalecké praxi v předmětných oborech se nezřídka vyskytují kauzy, v nichž je nezbytné řešit otázky bezpečnosti, šifrování, chráněných přístupů. Vždyť kybernalita (kriminalita v kyberprostoru) je v současné době na vzestupu.

Odborný potenciál členů sekce pokrývá i řadu mezioborových oblastí. Někteří členové sekce jsou disponováni i pro řešení takových interdisciplinárních úkolů, jakými jsou fúze elektroniky a IT na straně jedné s uměleckými disciplínami na straně druhé (fotografie, typografie, hudba, obrazově-zvukové záznamy apod.), a to na takové úrovni, že mohou poskytnout účinný servis právníkům při řešení náročných a složitých úkolů v oblasti autorského práva.

Polovinu členské základny sekce EITE tvoří specialisté v oboru Elektrotechnika. Elektrotechnik se vyjadřuje k jevům, které se vyskytují v elektroinstalacích v objektech (či mimo ně) – od rodinných domků po největší průmyslové komplexy. Mnohé jevy jsou posuzovány v souvislostech s bezpečností a ochranou zdraví. Zvláštní kapitolu znaleckého zkoumání a posuzování v daném oboru tvoří systémy ochrany před bleskem. Moderní, rychle se rozvíjející, oblastí působení znalce oboru Elektrotechnika, jsou rovněž fotovoltaické elektrárny. Znalcovy závěry mohou mít v řadě případů významné důsledky na průběh příslušných stavebních řízení.

Členové sekce Elektronika a IT, elektrotechnika si hluboce uvědomují to, že „jejich“ obory jsou značně rozsáhlé a dynamicky se rozvíjející. Zejména IT se rozvíjí ve vývojových krocích, které mnohdy netrvají léta, nýbrž pouze měsíce, někdy i jen týdny. Je proto nezbytné poradensky pomáhat osobám, které, jsa politiky, úředníky nebo právníky, musejí pracovat v oblastech, týkajících se mimo jiné i elektroniky, IT, elektrotechniky, spojů, energetiky apod. Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika proto již v prvním roce své existence aktivně spolupracovala s Ministerstvem spravedlnosti připomínkováním návrhu Nové kategorizace znaleckých oborů a návrhu příslušných kvalifikačních předpokladů, které mají být požadovány po nových uchazečích pro funkce znalců. Z téhož důvodu sekce nabízí poradenskou spolupráci místopředsedům krajských soudů, kteří mají v náplni své činnosti znaleckou agendu. S některými místopředsedy již došlo k osobním jednáním v této věci.